Home Archive By Category "ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးဌာနခွဲ"

ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးဌာနခွဲ၏တာဝန်ဝတ္တရားများ

(က) နိုငျငံတောျ၏ကနြျးမာရေးမူဝါဒမြားအမြိုးသားကနြျးမာရေးစီမံကိနျးမြားနှငျ့အညီပုဂ်ဂလိကကနြျးမာရေးလုပျငနျးမြားတိုးတကျဖွဈထှနျးအောငျကွီးကွပျဆောငျရှကျခွငျး၊ (ခ) ပုဂ်ဂလိကကနြျးမာရေးလုပျငနျးလိုငျစငျလြှောကျထားမှုမြားကိုဗဟိုအဖှဲ့၏အမိနျ့၊ညှှနျကွားခကြျမြားနှငျ့ညီညှတျမှုရှိ/ မရှိစိစဈခွငျး၊ကွီးကွပျခွငျး၊ (ဂ) ပုဂ်ဂလိကအထှထှေရေောဂါကုဆေးခနျးလုပျငနျးမှအပအခွားပုဂ်ဂလိကကနြျးမာရေးလုပျ ငနျးလိုငျစငျလြှောကျထားမှုမြားကိုမွို့နယျ/ခရိုငျကွီးကွပျရေးကောျမတီမြားကစိစဈတငျပွလာပါကစဈဆေးပွီးသဘောထားမှတျခကြျနှငျ့တကှဗဟိုအဖှဲ့သို့တငျပွ၍လိုငျစငျထုတျပေးမှုမြားဆောငျရှကျခွငျး (ဃ) လိုငျစငျခှငျ့ပွုပွီးပုဂ်ဂလိကအထှထှေရေောဂါကုဆေးခနျးလုပျငနျးမှအပအခွားပုဂ်ဂလိကကနြျးမာရေးလုပျငနျးမြားက၄ငျးတို့၏လိုငျစငျသကျတမျးတိုးမွှငျ့ပေးနိုငျပါရနျလြှောကျထားလာခွငျးအပေါျသတျမှတျခကြျမြားနှင့ျညီညှတျမှုရှိ/မရှိစိစဈကာဗဟိုအဖှဲ့သို့တငျပွ၍သကျတမျးတိုးပေးမှုမြားဆောငျရှကျခွငျး (င) ပုဂ်ဂလိကကနြျးမာရေးလုပျငနျးတဈရပျရပျတညျထောငျဖှင့ျလှဈနိုငျရေးအတှကျအဆောကျအအုံအသဈဆောကျလုပျရနျသို့မဟုတျလကျရှိအဆောကျအအုံကိုပွုပွငျရနျကွိုတငျ ခှငျ့ပွုခကြျလြှောကျထားမှုအပေါျစိစဈပွီးသဘောထားမှတျခကြျနှငျ့အတူဗဟိုအဖှဲ့သို့တငျပွခွငျး၊ (စ) ပုဂ်ဂလိကကနြျးမာရေးလုပျငနျးလိုငျစငျလှှဲပွောငျးခွငျး၊ငှားရမျးခွငျးကိစ်စရပျမြားအားစဈဆေးခွငျး၊ကွီးကွပျခွငျးနှငျ့ဗဟိုအဖှဲ့သို့တငျပွခွငျး၊ဗဟိုအဖှဲ့၏ညှှနျကွားခကြျအရလိုကျနာဆောငျရှကျခွငျး၊ (ဆ) ပုဂ်ဂလိကကနြျးမာရေးလုပျငနျးမြား၏အရညျအသှေးထိနျးသိမျးမွှငျ့တငျရေးအတှကျစံ ခြိနျစံညှှနျးမြားသတျမှတျရနျနှငျ့သတျမှတျထားသညျမြားနှငျ့အညီအကောငျအထညျ ဖောျဆောငျရှကျစခွေငျး (ဇ) ပုဂ်ဂလိကကနြျးမာရေးလုပျငနျးအရညျအသှေးထိနျးသိမျးမွှငျ့တငျရေးအဖှဲ့မြားနှငျ့ပူး ပေါငျးညှိနှိုငျး၍စံခြိနျစံညှှနျးကငြျ့စဉျမြားစိစဈခွငျး၊စဈဆေးခွငျး၊ကွပျမတျဆောငျရှကျ ခွငျးနှငျ့လိုအပျခကြျမြားရှိပါကဗဟိုအဖှဲ့၏အတညျပွုခကြျရယူ၍ညှှနျကွားခွငျး၊ကွီးကွပျကှပျကဲခွငျးနှငျ့အရေးယူဆောငျရှကျခွငျး၊ (ဈ) ပုဂ်ဂလိကကနြျးမာရေးလုပျငနျးလိုငျစငျရရှိသူကလိုငျစငျစညျးကမျးမြားလိုကျနာရနျပကြျကှကျပါကသို့မဟုတျတာဝနျခံပုဂ်ဂိုလျကဥပဒပွေဌာနျးခကြျပါ၄ငျး၏တာဝနျ ဝတ်တရားမြားလိုကျနာဆောငျရှကျရနျပကြျကှကျပါကလိုငျစငျရရှိသူအားစီမံခနျ့ခှဲရေးဆိုငျရာအမိနျ့မြားဖွဈသညျ့သတိပေးခွငျး၊သတျမှတျဒဏျကွေးငှတေပျရိုကျခွငျး၊လိုငျစငျကိုကာလအကနျ့အသတျဖွငျ့ရပျဆိုငျးခွငျးနှငျ့လိုအပျပါကလိုငျစငျကိုပယျဖကြျခွငျးစသညျတို့ကိုဆောငျရှကျနိုငျပါရနျစိစဈဆောငျရှကျခွငျး၊ (ည) ပုဂ်ဂလိကကနြျးမာရေးလုပျငနျးမြားတှငျကနြျးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှုပေးသူကဥပဒေ ပွဌာနျးခကြျပါ၄ငျး၏တာဝနျဝတ်တရားမြားကိုလိုကျနာဆောငျရှကျရနျပကြျကှကျပါကလိုအပျသလိုအရေးယူဆောငျရှကျနိုငျရနျသကျဆိုငျရာမွနျမာနိုငျငံဆေးကောငျစီ၊သှားနှငျ့ခံတှငျးဆိုငျရာဆေးကောငျစီသို့မဟုတျသူနာပွုနှငျ့သားဖှားဆိုငျရာကောငျစီသို့အ ကွောငျးကွားနိုငျရေးတငျပွဆောငျရှကျခွငျး၊ (ဋ) နှဈအလိုကျပုဂ်ဂလိကကနြျးမာရေးလုပျငနျးလိုငျစငျခှငျ့ပွုမှု၊သကျတမျးတိုးမှုအခွအေနတေို့အားဗဟိုအဖှဲ့သို့တငျပွနိုငျရေးဆောငျရှကျခွငျး၊ (ဌ) ဘဏ်ဍာရေးနှဈအလိုကျပုဂ်ဂလိကကနြျးမာရေးလုပျငနျးမြားလိုငျစငျကွေးရရှိမှုနှင့ျသကျတမျးတိုးလိုငျစငျကွေးရရှိမှုအ‌ွခေအနတေို့အားဗဟိုအဖှဲ့သို့တငျပွခွငျး၊ (ဍ) ပုဂ်ဂလိကကနြျးမာရေးလုပျငနျးဆိုငျရာကနြျးမာရေးစာရငျးအငျးမြားရရှိနိုငျရေးလိုအပျသညျမြားကွီးကွပျဆောငျရှကျပေးခွငျး (ဎ) ပုဂ်ဂလိကကနြျးမာရေးလုပျငနျးမြားတှငျတာဝနျထမျးဆောငျနသေောကနြျးမာရေးဝနျထမျးမြား၏အရညျအသှေးမွငျ့မားစရေေးကူညီဆောငျရှကျပေးခွငျး (ဏ) ပွညျသူမြားအနဖွေငျ့ကနြျးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှုခံယူရာတှငျငှကွေေးဆိုငျရာအကွပျအတညျးမြား၊အခကျအခဲမြားမရှိစရေေးလိုအပျသညျမြားစီစဉျဆောငျရှကျခွငျး၊ (တ) မရှိမဖွဈလိုအပျသညျ့ကနြျးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှုမြား၊လူတိုငျးလကျလှမျးမီလှှမျးခွုံရေး (UHC essential package)တှငျ ပါဝငျသငျ့သော အကွောငျးအရာမြား သတျမှတျ နိုငျရေးစီစဉျဆောငျရှကျခွငျး၊ (ထ) လူမှုကနြျးမာရေးအာမခံတှငျဝငျငှပေုံမှနျရရှိလုပျသားမြားပါဝငျနိုငျရေးလိုအပျသညျမြားစိစဈဆောငျရှကျခွငျး၊ (ဒ) ကောငျးမှနျထိရောကျသောကနြျးမာရေးဆိုငျရာအစိုးရ-ပုဂ်ဂလိက ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျ […]

Read More
Bitnami