သူနာပြုဌာနခွဲ

သူနာပြုဌာနခွဲ

ရန်ကုန်မြို့နှင့်မန္တလေးမြို့ရှိ သူနာပြုတက္ကသိုလ်များတွင် အထူးပြုသူနာပြုဒီပလိုမာ(၉)လသင်တန်း၊ B.N.Sc(Bridge) (၁)နှစ်သင်တန်းနှင့် B.N.Sc(Bridge) (၂)နှစ်သင်တန်း များသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

Download Pdf; http://www.doms.gov.mm/wp-content/uploads/2019/12/9-months-Mdy1.pdf http://www.doms.gov.mm/wp-content/uploads/2019/12/9-months-Ygn-.pdf http://www.doms.gov.mm/wp-content/uploads/2019/12/Nursing-University-YgnOn-Off.pdf http://www.doms.gov.mm/wp-content/uploads/2019/12/Nursing-University-MdyOn-Off1.pdf... Read More | Share it now!