အမျိုးသားဓာတ်ခွဲဌာန

အမျိုးသားဓာတ်ခွဲဌာန

အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန၏ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသောလုပ်ငန်းများ

(၁)     စီမံခနြ့ခှဲမှုဆိုငရြာကိဈစမွား (က)   ဓာတခြှဲကွှမြးကငွဝြနထြမြးအဆငြ့ဆငြ့ နရောခထွားခှငြးနှငြ့ ပှောငြးရှှေ့ခှငြး၊ (ခ)    ပှညတြှငြး/ပှညပြသငတြနြးမွားအတှကြ သငတြနြးသားစီစဈရှေးခယွခြှငြး၊ (ဂ)    ဓာတခြှဲကွှမြးကငွဝြနထြမြးမွားအား သငတြနြးမွားပို့ခခွှငြး၊ (ဃ)   ဓာတခြှဲလုပငြနြးဆိုငရြာ စီမံခကွမြွားရေးဆှဲခှငြး၊ (င)    နှီးနှယသြောဌာနမွားနှငြ့ ပူးပေါငြးဆောငရြှကခြှငြး၊ (စ)    အပှညပြှညဆြိုငရြာအဖှဲ့အစညြးမွားနှငြ့ ပူးပေါငြးဆောငရြှကခြှငြး၊   (၂)     ပုံမှနဓြာတခြှဲစဈဆေးမှုမွားဆောငရြှကခြှငြး (က)   ရောဂါဗဒဆေိုငရြာ ဓာတခြှဲစဈဆေးမှုမွား၊ (ခ)   ... Read More | Share it now!