က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌါန၏ မူ၀ါဒမ်ား

၁။ လူတိုင္းသက္တမ္းေစ့အသက္ရွည္စြာ ေနႏိုင္ေရး။

၂။ လူတိုင္းေရာဂါဘယ ကင္းရွင္းေရး။

၃။ လူတိုင္းသက္တမ္းေစ့အသက္ရွည္စြာ ေနႏိုင္ေရး။

၄။ လူတိုင္းသက္တမ္းေစ့အသက္ရွည္စြာ ေနႏိုင္ေရး။

၅။ လူတိုင္းေရာဂါဘယ ကင္းရွင္းေရး။

၆။ လူတိုင္းသက္တမ္းေစ့အသက္ရွည္စြာ ေနႏိုင္ေရး။

၇။ လူတိုင္းသက္တမ္းေစ့အသက္ရွည္စြာ ေနႏိုင္ေရး။

၈။ လူတိုင္းေရာဂါဘယ ကင္းရွင္းေရး။

၉။ လူတိုင္းသက္တမ္းေစ့အသက္ရွည္စြာ ေနႏိုင္ေရး။

read more

က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ရည္မွန္းခ်က္ (၂) ရပ္

၁။ လူတိုင္းသက္တမ္းေစ့အသက္ရွည္စြာ ေနႏိုင္ေရး။

၂။ လူတိုင္းေရာဂါဘယ ကင္းရွင္းေရး။

က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ နည္းနာ (၃) ရပ္

၁။ လူတိုင္းသက္တမ္းေစ့အသက္ရွည္စြာ ေနႏိုင္ေရး။

၂။ လူတိုင္းေရာဂါဘယ ကင္းရွင္းေရး။

၃။ လူတိုင္းသက္တမ္းေစ့အသက္ရွည္စြာ ေနႏိုင္ေရး။

Upcoming Events

Mind Your Ps:
Pain, Period & Pregnancy
Timing: 02:00 PM to 04:00 PM
Venue: Academia Level 1 Seminar Room
Description: The public forum will cover topics relevant to .

Our Announcement

၁။ အီဘိုလာကူးဗိုင္းရပ္စ္ ပိုးကူးစက္မႈ ကာကြယ္ေရး ႏိႈးေဆာ္ခ်က္

၂။ H5N1 ကာကြယ္ေရး ႏိႈးေဆာ္ခ်က္

၃။ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါ ကာကြယ္ေရး ႏိႈးေဆာ္ခ်က္