ဆက်သွယ်ရန်

Ministry of Health and Sports

Office : No. 4, Zayahtarni Road, Oattaya Thiri Township,
              Naypyitaw.

Phone : 067-411158